Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Impressiebeeld van het voorontwerp masterplan
Plankaart van het voorontwerp masterplan
Vogelvluchtschets voorontwerp masterplan
Impressiebeeld van de Kalverwei
Impressiebeeld van het Kalverpad
Impressiebeeld van Kade Noord
Impressiebeeld van het Hallenplein
Impressiebeeld van het Lobroekplein
Impressiebeeld van de Hallentuin
Een luchtfoto van het stadsdeel Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Beschrijving

Een nieuwe wijk in het noorden van het district Antwerpen

De stad heeft de ambitie om het stadsdeel Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok in de Damwijk, in het noorden van het district Antwerpen, te herontwikkelen. Het doel is een gemengd kwalitatief en ontsluitbaar project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid. Om dat te bereiken, maakt de stad samen met de private eigenaars van de Slachthuissite een masterplan op voor het 18 hectare grote projectgebied. Het project is gestart in 2012 en zal afgerond zijn tegen 2040.

Waarom dit project?

Door de definitieve sluiting van het stedelijk slachthuis in de Damwijk is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand. Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de hele Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite, en de kade van het Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan.

Wat gebeurt er?

AG VESPA en private partner Land Invest Group hebben een samenwerkingsovereenkomst. Daarin stellen ze om een gezamenlijk traject op te starten met als finaliteit een kwalitatieve stadsontwikkeling die juridisch vertaald wordt in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), en dat gekaderd binnen een stedenbouwkundige visie op een ruimer studiegebied, met name het masterplan Singel Noord, dat het hele gebied omvat tussen het spoor, het Albertkanaal en de Theunisbrug.

Participatie

Tijdens de opmaak van zowel het masterplan als van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt de buurt uitgenodigd om de voorstellen te bespreken. Het engagement tot participatie is vastgelegd in een participatiecharter. 

Voorontwerp masterplan

In september 2016 keurt de stad het voorontwerp masterplan goed. Dat is een herwerking van het concept masterplan, dat in januari 2016 werd goedgekeurd. Een aantal elementen bleef doorheen de 2 plannen constant:

- De robuuste en duurzame stadsstructuur die het voorontwerp masterplan naar voor schuift, bouwt verder op het raamwerk dat vervat zat in het concept masterplan, met name het raamwerk van openbare ruimtes en verkeersinfrastructuur.

- De pleinen en parken blijven de belangrijke dragers van het plan vormen. Het zijn de Kalverwei als nieuw park centraal in de buurt, het Kalverpad als groen snoer van Noordschippersdok naar de Kalverwei, het Lobroekplein als levendig dorpsplein aan de bestaande horeca, het Hallenplein en Hallentuin die een betekenis krijgen voor het programma in en rond de slachthuishallen, en het noordwestelijk deel van de Lobroekkade als ruimte voor jeugd en buurtsport.

- Binnen dat raamwerk van openbare ruimtes bevinden zich ontwikkelingsvelden die een flexibele invulling kunnen hebben.

- De pleinen en parken zijn onderling verbonden en geven de buurt een groen en publiek karakter. Bovendien is het raamwerk ontworpen om de buurt goed te verbinden met de ruimere stedelijke omgeving zoals Park Spoor Noord, Spoor Oost, de fietsbrug over het Albertkanaal, het Singelfietspad op de Slachthuislaan en het Ringfietspad. De mogelijkheid tot bijkomende verbindingen die ontstaat bij een overkapping van de Ring ter hoogte van het Lobroekdok, momenteel deel van het ontwerpproces van de Vlaamse intendant voor leefbaarheidsmaatregelen voor de Antwerpse Ring, wordt in het voorontwerp masterplan mee verbeeld en opgenomen als een lange termijnperspectief dat de kwaliteit van de buurt nog sterk kan verbeteren.

- De hoofdontsluiting tot de buurt zal gebeuren via de Nieuwe Kalverstraat, een nieuwe toegangsweg naast de slachthuishallen. Daardoor kan het beoogde buurtpark Kalverwei gevrijwaard worden van verkeer, en worden de bestaande en te ontwikkelen buurtdelen meer centraal ontsloten.

Een aantal elementen werd ook aangepast. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige stap, het concept masterplan, zijn:

- Kalverwei: de Kalverwei is vergroot en aan de oostzijde is de straat langs het park geschrapt. Zo verbeteren we de bruikbaarheid voor bestaande en nieuwe bewoners.

- Lobroekplein en Hallenplein: de pleinen zijn iets verruimd en liggen in elkaars verlengde. Het Lobroekplein heeft zo ook doorzichten op de Slachthuishallen. De Lange Lobroekstraat ligt aan de nieuwe gevelzijde, zodat ruime terrassen voor de bestaande horeca mogelijk zijn.

- Zone Noordschippersdok: de bebouwingshoogte ten opzichte van de achterliggende buurt is beter in balans gebracht en de overgang in hoogte verloopt geleidelijker. De verkeersstructuur is aangepast zodat het 'groen snoer' of 'Kalverpad' niet door autoverkeer wordt gekruist en ongehinderd doorloopt tot in de Kalverwei. De samenhang tussen groene ruimte en bebouwing is meer uitgewerkt waardoor het Kalverpad een groene openbare ruimte wordt waar buurtvoorzieningen zoals een nieuwe sporthal en een kinderdagverblijf langs liggen.

- Slachthuishallen: de manier waarop het beeld van de Slachthuishallen kan worden behouden in combinatie met een herontwikkeling is verder onderzocht.

- Lobroekkade: voor de kade is een ontwerpvoorstel gemaakt waarin de bebouwing op het zuidoostelijk deel kan worden vernieuwd en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt vergroot. Voor het noordwestelijk deel is gekozen voor de ontwikkeling van een actief te gebruiken kade met buurtsportvoorzieningen en fuifruimtes. Een passerelle over de Slachthuislaan zorgt voor een makkelijke en veilige oversteek voor voetgangers en fietsers.

Volgende stappen

Momenteel wordt het definitieve masterplan opgemaakt op basis van opmerkingen op het voorontwerp masterplan. De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is opgestart. Parallel aan het RUP wordt ook een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. In een plan-MER worden de milieugevolgen van een plan bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Zo wil de stad mogelijk negatieve effecten voor het milieu in een vroeg stadium kennen zodat die kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op basis daarvan kan het voorliggende plan dan nog worden bijgestuurd. Het plan-MER onderzoekt onder andere de milieueffecten op vlak van mens – mobiliteit, geluid en lucht.

Wie werkt eraan mee?

AG VESPA coördineert de herontwikkeling van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Het masterplan wordt opgemaakt samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, Land Invest Group. Het ontwerpteam is Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit). 

Tijdlijn

- Juli 2012: het college keurt de stedelijke ambitienota Slachthuissite goed. Die nota formuleert de stedelijke ambitie voor de Slachthuissite en het aangrenzende Noordschippersdok. De nota dient als input voor het op te maken masterplan.

- Februari 2015: het college keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

- Juli 2015: via een wedstrijdprocedure is voor de opmaak van het masterplan Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok een ontwerpbureau aangesteld door AG VESPA en private partner Land Invest Group. Het gaat om Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten (architectuur), Feddes/Olthof Landschapsarchitecten (openbare ruimte), en Goudappel Coffeng (mobiliteit). Je kan meer info over het wedstrijdvoorstel bekijken. Dat is slechts een eerste schot voor de boeg en zal herwerkt worden tot een gedragen masterplan. 

- Januari 2016: het college keurt het concept masterplan goed. Dat geeft de hoofdstructuur van het plan weer: de hoofdwegen, de parken en de pleinen. De grote lijnen liggen in essentie vast. De exacte positie, vorm en functie van de bebouwing wordt nog verder uitgewerkt. Je kan het volledige concept masterplan lezen.

- September 2016: het college keurt het voorontwerp masterplan goed. Daarover lees je meer bovenaan deze pagina. Je kan ook het volledige voorontwerp masterplan lezen.

 

Copyright beelden voorontwerp masterplan: Palmbout Urban Landscapes – De Smet Vermeulen architecten – Feddes/Olthof Landschapsarchitecten
 

Status
Stadsproject - in voorbereiding - Antwerpen (2060)
Partners

Anthe NV

Druwel Invest NV

Land Invest New Project 1

Vlaamse overheid (brownfieldconvenant)

Land Invest Group (opmaak masterplan)

Architect

Palmbout Urban Landscapes

De Smet Vermeulen architecten

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Goudappel Coffeng

Adres

De Slachthuissite is gelegen in de Damwijk, in het noorden van het district Antwerpen. Het bevindt zich tussen het Lobroekdok en Park Spoor Noord.