Login of Registreer en krijg snel en eenvoudig toegang tot onze prijsaanvragen, aanbestedingen en marktverkenningen.

Luchtbeeld van de Slachthuissite, het Noorschippersdok en het Lobroekdok

Start milieueffectrapport (plan-MER) voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok

Vanaf donderdag 6 april kan iedereen 30 dagen lang de kennisgevingsnota van het plan-milieueffectrapport (plan-MER) dat hoort bij het RUP 'Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok' inkijken en opmerkingen of aanvullingen doorgeven. In de kennisgevingsnota wordt aangegeven welke onderzoeken deskundigen noodzakelijk achten om de milieueffecten van het plan na te gaan en hoe ze die willen aanpakken.

In september 2016 werd het voorontwerp masterplan 'Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok' goedgekeurd met de grote lijnen voor de herontwikkeling van het gebied. Daarna startten tegelijk de opmaak van het definitieve masterplan, dat midden 2017 wordt verwacht, en van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dat RUP moet de bestemmingen vastleggen waarbinnen de voorgenomen herontwikkeling mogelijk is. De huidige bestemmingen laten de toekomstige functies immers niet overal toe. Zo wordt in het masterplan bijvoorbeeld wonen voorgesteld op een plaats waar nu alleen groothandel mogelijk is. Bij de opmaak van het RUP is de opmaak van een plan-MER wettelijk verplicht.

Opmaak plan-MER
In een plan-MER worden de milieugevolgen van een plan bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Zo wil de stad mogelijk negatieve effecten voor het milieu in een vroeg stadium kennen zodat die kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op basis daarvan kan het voorliggende plan dan nog worden bijgestuurd. Het plan-MER zal onder andere de milieueffecten op vlak van mens – mobiliteit, geluid, en lucht onderzoeken.

Terinzagelegging kennisgevingsnota
De eerste stap in de opmaak van het plan-MER is de terinzagelegging van de kennisgevingsnota. In die nota geven deskundigen aan welke onderzoeken zij noodzakelijk achten om de milieueffecten van een plan te kunnen inschatten en hoe dat onderzoek zal worden opgebouwd. Die kennisgevingsnota ligt ter inzage van 6 april tot en met 5 mei.

Doel van de terinzagelegging is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en het onderzoek naar de milieueffecten. Iedereen kan milieueffecten aangeven waarvan hij vindt dat die mee onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Men kan ook voorstellen formuleren voor inrichtingsalternatieven of milderende maatregelen. Ook kan men bepaalde aandachtspunten binnen of in de omgeving van het plan aangeven om mee te nemen in het onderzoek.

Hoe kan je opmerkingen geven?
Iedereen kan de kennisgevingsnota van het plan-MER horende bij het RUP 'Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok' inkijken van 6 april tot en met 5 mei 2017:

Tot en met 5 mei 2017 kan iedereen opmerkingen bezorgen via:

  • een brief aan het stadsbestuur, Stadsontwikkeling, afdeling ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • een e-mail naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.
  • een brief aan de dienst MER, plan-MER, RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok in Antwerpen (PL0244), Koning Albert II-laan 20/8, 1000 Brussel.
  • een e-mail naar mer@vlaanderen.be.

Volgende stappen
In een volgende stap zal de dienst MER, een dienst van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaanderen, alle opmerkingen van burgers, betrokken administraties en overheden verwerken tot richtlijnen om het plan-MER op te stellen. Het definitieve plan-MER zal mee ter inzage gelegd worden tijdens het openbaar onderzoek van het RUP.